PlanQ - nowy standard planowania zasobów ludzkich "Proces realizowany jest w taki sposób, aby w pierwszej kolejności wykorzystywał cały nominał pracy pracownika, zapewniał stały, przejrzysty monitoring kosztów i ich automatyczne raportowanie."

Redukcja kosztów - źródła oszczędności

Optymalizacja etatów

PlanQ pozwala na planowanie optymalnej liczby pracowników z uwzględnieniem ich umiejętności, uprawnień i aktualnie dostępnego nominału czasu oraz informacje o stanie wykorzystania urlopów pozwala na efektywne, długoterminowe planowanie obsady oraz na wyeliminowanie zjawiska tzw. Niedoplanowania – głównego źródła start w obszarze kosztów pracy. Pozwala też na bieżąco śledzić potrzeby kadrowe i bezzwłocznie wdrażać potrzebne zmiany.

Jakość procesu planowania

 • Uproszczenie procesu planowana i wprowadzenie jednolitych zasad w obrębie całej organizacji
 • Całkowita eleminacja pomyłek przy wprowadzaiu danych
 • Brak ryzyka powstania harmonogramów pracy niezgodnych z przepisami
 • Wprowadzenie tzw. "ładu korporacyjnego"
 • Analitka porównawcza w obrębie jednostek (MPKów, oddziałów) lub regionów
 • Raportowanie "on-demand" pozwala na zauważenie różnego rodzaju anomalii

Precyzyjne raportowanie operacyjne i zarządcze

Raportowanie operacyjne, kierowane przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za układanie grafików umożliwiają bieżącą kontrolę odstępstw od planu, powstałych nadgodzin, urlopów i absencji oraz przede wszystkim bezstratnego operacyjnie udzielania wolnego za nadgodziny.
Raportowanie zarządcze, umożliwia analitykę porównawczą oraz przekrojową w formie wykresów, tabel oraz zbiorczych zestawień. Analityka ta, bazuje na danych jednostkowych, które następnie są agregowane tak, by zestawienia mogły powstawać z najbardziej aktualnych danych.

Raporty są parametryzowane albo zgodnie z wymogami i upodobaniami klienta albo przez zespół naszych doradców zgadnie z najlepszą praktyką i doświadczeniem w tym zakresie.

Elastyczne raportowanie

karty ewidencji czasu pracy

W skład grupy raportów wchodzą:

 • Karta Czasu Pracy drukowana "za jednym kliknięciem". Generuje się automatycznie dla każdego pracownika. Zawiera wszystkie wymagane przez PIP informacje.
 • Raport Rozliczeniowy (Kadrowy) wykonywany jest w ujęciu miesięcznym. Przedstawia ilość zaplanowanych godzin dla każdego pracownika, absencje obniżające jego wymiar, godziny faktycznie przepracowane, uwzględniając godziny w porze nocnej i godziny nadliczbowe.
 • Absencje jak urlopy prezentowane są w formie godzinowej, a zwolnienia w dniach ale przy jednoczesnym godzinowym obniżaniu wymiaru względem zaplanowanej pracy. Statystyki absencji
 • Raport Nadgodzin (na potrzeby działów operacyjnych, bieżąca kontrola nadgodzin). Raport aktualizowany na bieżąco w miarę wypełniania i modyfikowania grafików, zlicza godziny nadliczbowe z przekroczenia normy dobowej oraz godziny nadliczbowe powstałe w wyniku przekroczenia normy średnio tygodniowej. W tym samym raporcie prezentowana jest ilość godzin wolnych, oddanych w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych oraz ilość godzin, za które nie został udzielony czas wolny.
 • Raport sumujący
 • Wydruk harmonogramów pracy
 • Listy obecności
 • Postep wykorzystania urlopów – Stany urlopowe
 • Zmiany stanu zatrudnienia – Fluktuacja kadr
 • Raporty liczby zatrudnionych i wykorzystanie budzetów płacowych

Dodatkowo możemy wykonać niestandardowe raporty, zestawienia i eksporty (np.: do zasilenia hurtowni danych).