PlanQ - nowy standard planowania zasobów ludzkich "PlanQ skraca do minimum czas planowania pracy, eliminuje ryzyko popełnienia błędów, ogranicza potrzebę dodatkowego angażowania pracowników w proces."
Zakres planowania pracy - PlanQ

Planowanie czasu pracy - PlanQ

Jako narzędzie PlanQ do pozwala w prosty i bezbłędny sposób:

 • planowanie czasu pracy szablonami zmian lub dowolnmi godzinami rozpoczęcia/zakończenia pracy
 • planować dyżury, urlopy, delegacje
 • nie wymaga korekt wprowadzanych danych
 • umożliwia błyskawiczne rozliczanie godzin nadliczbowych, zwolnień chorobowych i innych absencji i bieżące raportowanie ich na potrzeby pracodawcy, zarządu czy organów kontroli

Panel Pracowniczy - PlanQ

Pozwala ustalić parametry zgodnie z indywidualnymi wymogami i wprowadzać do systemu dane, które automatycznie aplikowane są w grafikach, np.:

 • Dodawanie / usuwanie pracowników i sklepów (jednostek organizacyjnych)
 • Oznaczanie pracowników jako nieaktywnych poprzez wprowadzanie daty końca umowy
 • Zmianę jednostki organizacyjnej ( sklep), do której przypisany jest dany pracownik
 • Inne parametry specyficzne dla wybranej grupy pracowników, dla których poszczególne dodatki płacowe liczone są w indywidualny sposób
 • Nadawanie uprawnień użytkownikom systemu, zmiana loginu i hasła
 • Zarządzanie ustawieniami obiektów: definiowanie zmian i szablonów, limitów godzinowych i usług w obiekcie
 • Zarządzanie dostępnością grafików w obiektach w poszczególnych miesiącach
 • Kontrola wnioskowanych dni urlopu z limitów godzin i urlopu do wykorzystania

Plany Urlopowe - PlanQ

Grafik urlopów

Wnioskowane przez pracownika dni urlopu są wyróżniane w grafiku tak, by osoba planująca nie uwzględniała danego pracownika w danym okresie planowanej pracy. Po stworzeniu i zaakceptowaniu grafika planowanego, urlopy za pomocą jednego przycisku możemy nanieść na grafik wykonywany. Urlopy mogą być uzupełniane w każdej chwili.

Grafik przechowuje informacje na temat łącznego limitu rocznego urlopu, liczby godzin urlopu wykorzystanego oraz wysyła komunikat, gdy użytkownik będzie chciał udzielić urlopu pracownikowi.

Grafik Planowany - PlanQ

To plan na nadchodzący okres rozliczeniowy wypełniany zgodnie z wymaganiami PIP przy założeniu pełnej obsady osób. Ma on następujące funkcje:

 • Planowanie zmian dziennych, nocnych oraz tzw. Innych (krótszych niż 12-godzinna zmiana)
 • System komunikatów – „czwarta niedziela wolna”, zachowanie normy dobowej, tygodniowej, limity urlopowe
 • Łatwe wprowadzanie danych w wielu polach jednocześnie
 • Powązania między wieloma grafikami - zaznaczenie dni, w których planowani pracownicy mają już w innych grafikach zaplanowane dyżury, urlopy, itp.

Limity godzinowe - PlanQ

Limity godzinowe

System można zasilić danymi dotyczącymi wymaganej liczby pracowników w poszczególnych lokalizacjach i dniach okresu z dokładnością do godziny.
Podczas planowania dziennego system przelicza plan względem określonego wcześniej zapotrzebowania na pracowników i wyświetla komunikaty informujące o ilości zaplanowanych osób w danej godzinie wraz z wymaganym limitem dając kontrolę nad efektywnym planowaniem niezbędnej obsady w każdej lokalizacji.

Grafik Wykonywany - PlanQ

Rozliczanie pracy

Zaznaczanie faktycznie wykonanej pracy jest źródłem bezpośrednich danych dla późniejszego naliczania nadgodzin, składników wynagrodzenia oraz danych kontrolingowych:

 • Zastępowanie zaplanowanych dni pracy różnymi formami nieobecności
 • Określenie faktycznych godzin pracy przy spóźnieniach lub wcześniejszym opuszczeniu miejsca pracy
 • Rejestracja zmian dziennych, nocnych, godzin nadliczbowych, dyżurów, pracy w dni wolne od pracy, dodatków za pracę w niedziele i święta, zwolnień lekarskich, urlopów (macierzyńskich, bezpłatnych, wychowawczych, wypoczynkowych, okolicznościowych i szkoleniowych), delegacji, nieobecności płatnych, niepłatnych i nieusprawiedliwionych
 • Drukowanie Kart Czasu Pracy
 • Eksport danych do systemów kadrowo-płacowych w celu naliczenia pensji